Общи условия

Добре дошли в дигиталната екосистема на Мотамо!

Този документ съдържа общите условия, които уреждат всички видове използване на нашите Локални уебсайтове и Уеб порталът (както са дефинирани по-долу) и Услуги (както са дефинирани по-долу), както и цялото съдържание, услуги и/или продукти, достъпни на или чрез Локалните уебсайтове и Уеб порталът (наричани общо „Услугите на Мотамо“).

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ. КАТО СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА, ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО, РАЗГЛЕЖДАТЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПО ДРУГ НАЧИН УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ ДОСТЪП, НЕ РАЗГЛЕЖДАЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО ДРУГ НАЧИН ЛОКАЛНИТЕ УЕБСАЙТОВЕ И УЕБПОРТАЛА ИЛИ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО.

Услугите на Мотамо ви се предлагат при условие, че приемете без изменение (освен Специалните условия (както са дефинирани по-долу), договорени от страните съгласно настоящите Условия за ползване) всички условия, съдържащи се в настоящия документ, и всички други правила за работа, политики (включително, без ограничение, нашата Политика за поверителност, Насоките (както са дефинирани по-долу) и всички техни бъдещи изменения, и процедури, които могат да бъдат публикувани периодично на Локалните уебсайтове и Уеб портала или да ви бъдат предоставени във или чрез Услугите на Мотамо (наричани общо „Условия“).

Когато бъдат приети от Вас (както е определено по-долу), настоящите Условия представляват правно обвързващ договор между Вас и Доставчика (както е определено по-долу). Ако сключвате настоящите Условия от името на юридическо лице, като например Вашия работодател или компанията, за която работите, с приемането им Вие декларирате, че имате законните правомощия да обвързвате това юридическо лице.

Доставчикът може, по свое усмотрение, да реши да спре или прекрати достъпа до или използването на Услугите Мотамо на всеки, който нарушава тези Условия. Оригиналният език на настоящите Условия е английски. Доставчикът може да предоставя преводи за удобство. В случай на противоречия между оригиналната версия на английски език и който и да е превод, английската версия има предимство.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Профил основното средство за достъп до и използване на Услугите на Мотамо чрез локалния сайт на Мотамо или Уеб портала.
Дейност писмени и устни преводи, редактиране, коректура, графично оформление, субтитриране, озвучаване, писане на съдържание, творческо писане, копирайтинг, административна поддръжка на езикови услуги, актуализации на изходни стрингове, коментари и проблеми, както и всякакъв друг вид задачи, свързани с дадена работа.
Оторизация набор от права и привилегии на Уебсайта, предоставени на Потребител от Клиент или от Продавач.
Клиент физическо или юридическо лице, което е приело тези условия от Доставчика.
Данни на клиента Файлове и всякакви други дигитални данни и информация, включително преводи, които са обект на Услугите Мотамо или са въведени по друг начин в Системата от Клиента.
Съдържание всякакви данни и информация, различни от данните на Клиента, достъпни чрез Услугите на Мотамо или съдържащи се в структурата на Локалните сайтове и Уеб портала, статии, документи, брошури, презентации, снимки, изображения, аудиовизуални произведения, други информационни материали, собственост на Мотамо.
Файлове документи от всякакъв вид (изображения, електронни таблици, текстови файлове и т.н.), които са въведени в Системата от Клиента и обикновено са свързани с конкретна задача.
Указания допълнителни насоки или правила, приложими към конкретни функции, приложения, продукти или услуги, които могат да бъдат публикувани от време на време на Локалните уебсайтове и Уеб портала или да бъдат предоставени по друг начин във или чрез Услугите Мотамо.
Мотамо ОЮ Мотамо ОЮ, частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република Естония, с основно място на дейност на адрес ………………….., Република Естония, ………………….. Регистрирано под код ……………………………
Материали Мотамо визуалните интерфейси, графиките, дизайна, системите, методите, информацията, компютърния код, софтуера, услугите, „външния вид“, организацията и компилацията на съдържанието, кода, данните и всички други елементи на Услугите Мотамо.
Мотамо услуги Уебсайта, Системата, Съдържанието, Локалните уебсайтове и Уеб портала, както и цялото съдържание, услуги и/или продукти, достъпни на или чрез Локалните уебсайтове и Уеб портала, в зависимост от избрания от Клиента план.
Локални уебсайтове и уеб портал Локалните уебсайтове на Мотамо и Основния уеб портал, чрез които се популяризират, предлагат и продават Услугите на Мотамо.
Задача планираният набор от взаимосвързани задачи по писмен и устен превод, локализация, редактиране, коректура, субтитриране, озвучаване, писане на съдържание, творческо писане, копирайтинг или свързани с други услуги на Мотамо, които трябва да бъдат изпълнени за определен период и в рамките на определени разходи и други ограничения.
Собственик на работата клиентът, който е възложил задачата.
Публична работа с отворена политика задача, към която всеки клиент или доставчик може да се присъедини без потвърждение от собственика на задачата. Всички публикувани данни за клиенти могат да станат публични по преценка на собственика на задачата.
Публична работа с умерена политика задача, към която клиент или доставчик може да се присъедини само след потвърждение от собственика на задачата. Всички публикувани данни за клиенти могат да станат публични по преценка на собственика на задачата.
Търговски посредник трета страна, която (i) закупува Услугите Мотамо от Доставчика и препродава тези Услуги Мотамо на Клиенти, (ii) издава фактури директно на такива Клиенти и (iii) предоставя на тези Клиенти обслужване на клиенти.
Специални условия всички подробности, спецификации и условия, с които страните са се съгласили да се отклонят от настоящите условия.
Доставчик както изисква контекстът, Мотамо ОЮ.
Система интегрираното решение за изчисления в облак за предоставяне на Услугите Мотамо, включително приложенията, софтуера, хардуера, базите данни, интерфейсите, свързаните с тях носители, документацията, актуализациите, новите версии и други компоненти или материали, предоставени с тях.
Потребител физическо лице, на което е предоставено Разрешение да използва Сметката от името на Клиент или Доставчик.
Доставчик физическо лице или какъвто и да е вид организация, действаща в изпълнение на задачи, възложени от Доставчика
Уеб страница компилирането на всички уеб документи (включително изображения, php и html файлове), предоставени чрез www.mota-mo.com или неговите поддомейни или домейни с идентични имена под други топ домейни и собственост на Доставчика.
Работен процес движението на задачите през работния процес, което гарантира, че определени потребители изпълняват дейности в определена последователност.
 1. ПРАВОМОЩИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ С ДОСТАВЧИКА

Използването на Услугите на Мотамо е обвързано с приемането на настоящите Условия. За да приеме настоящите Условия за себе си или от името на Клиент или Продавач, лицето трябва да е правоспособно да го направи. В случай на физическо лице, то трябва да е навършило 18 години или да има валидно пълномощно от своя законен представител или настойник. В случай на юридическо лице, то трябва да е надлежно учредено и да има добра репутация.

Условията се приемат в момента, в който първо настъпи едно от следните събития: лицето е получило от Доставчика потвърждението за създаване на Акаунт и необходимите данни, за да влезе в своя Акаунт; или за тези Услуги на Мотамо и части или цели Уебсайтове, чието използване не зависи от създаването на Акаунт, в момента на получаване на достъп до тези услуги.

Без предварителното писмено съгласие на Доставчика нямате право на достъп до Услугите Мотамо (i) за наблюдение на наличността, производителността или функционалността на Услугите Мотамо или (ii) за други сравнителни или конкурентни цели.

След като бъдат приети, настоящите Условия остават в сила до прекратяването им, както е предвидено в тях.

 1. ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да променя, модифицира, добавя или премахва части от Условията по всяко време, като публикува такива промени на или чрез Локалните уебсайтове и Уеб портала или Услугите Мотамо. Моля, проверявайте периодично настоящите Условия за промени. Продължаването на използването на Услугите на Мотамо след публикуването на такива промени, както е предвидено по-горе, представлява обвързващо приемане на тези промени от Ваша страна. Такива изменени Условия ще влязат автоматично в сила след по-ранното от двете събития: (i) продължаване на използването на Услугите Мотамо или (ii) 30 дни след публикуването на такива изменени Условия на или чрез Локалните уебсайтове и Уеб портала. Независимо от горното, разрешаването на всеки спор, който възникне между Вас и Доставчика, ще се урежда от Условията, които са в сила към момента на възникване на този спор.

 1. НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

4.1. Предоставяне на услуги Мотамо

Доставчикът (а) предоставя Услугите Мотамо, Съдържанието и Данните на Клиента на Клиента съгласно настоящите Условия, (б) предоставя на Клиента приложимата стандартна поддръжка за Услугите Мотамо без допълнително заплащане и/или подобрена поддръжка (срещу допълнително заплащане, ако е приложимо), (в) полага разумни търговски усилия, за да направи Услугите Мотамо достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на (i) планиран престой и (ii) всяка недостъпност, причинена от обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика, включително, например, природни бедствия, правителствен акт, наводнение, пожар, земетресение, граждански вълнения, терористичен акт, стачка или друг трудов проблем, повреда или забавяне на доставчика на интернет услуги или атака за отказ на услуга.

4.2. Защита на данните на клиента.

Доставчикът ще поддържа административни, физически и технически предпазни мерки за защита на сигурността, поверителността и целостта на данните на клиента, както е описано в Насоките. Тези предпазни мерки ще включват, но няма да се ограничават до мерки за предотвратяване на достъпа, използването, модифицирането или разкриването на Данни на Клиента от персонала на Доставчика, освен (а) за предоставяне на Услугите Мотамо и предотвратяване или отстраняване на проблеми с обслужването или технически проблеми, (б) по законово задължение в съответствие с Раздел 7.4 (Принудително разкриване) по-долу, или (в) съгласно изричното писмено разрешение на Клиента или Потребителя.

Услугите могат да бъдат извършвани с помощта на оборудване или съоръжения, разположени в Европейския съюз, Съединените щати и Индия. Доставчиците на услуги на Доставчика, намиращи се извън ЕС, отговарят на изискванията на Щита за защита на личните данни или са изпълнили стандартни договорни клаузи (одобрени от Европейската комисия), които предоставят правни основания за гарантиране, че при обработване извън Европейския съюз личните данни на граждани на ЕС при използване на Услугата Мотамо ще получат от Доставчика и неговите доставчици на услуги, намиращи се извън ЕС, адекватно ниво на защита по смисъла на член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Със съгласието си с настоящите Условия Клиентът или Продавачът предоставя на Доставчика общо разрешение по смисъла на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 да ангажира обработващи лични данни за целите на предоставянето на Услугите Мотамо. За повече информация относно обработващите лични данни или ако искате да се абонирате за списък с имейли и да получавате актуализации относно промените в списъка на подизпълнителите, моля, вижте нашия Списък на подизпълнителите

 1. Използване на услугите на МОТАМО

5.1 Създаване на акаунт.

Някои функции, свойства, части или елементи на Услугите Мотамо могат да бъдат използвани или достъпни само от притежатели на Акаунт. Лицето, което желае да създаде Акаунт, трябва:

 1. да попълните формуляра за регистрация на Уебсайта или алтернативен процес, предоставен от Търговски посредник, ако достъпът до Услугите Мотамо е закупен от Търговски посредник;
 2. и да приемете настоящите Условия, като щракнете върху „Регистрация“ или друг подобно обозначен бутон в интерфейса.

Всеки клиент или продавач може да има само една сметка. Ако няколко лица трябва да използват даден акаунт от името на Клиента или Продавача, Клиентът или Продавачът трябва да определи тези лица като Потребители.

Всеки такъв Потребител подлежи на ограниченията, посочени в настоящите Условия. Ако Клиентът или Продавачът е определил Потребители и им е предоставил Оторизация, тези Потребители ще се считат за упълномощени да действат от името на Клиента или Продавача, когато използват Акаунта.

Доставчикът не носи отговорност и не носи отговорност за проверка на валидността на Оторизацията на всеки Потребител. Въпреки това Доставчикът може, по своя преценка, да поиска допълнителна информация или доказателство за пълномощията на лицето. Ако Доставчикът не е сигурен дали даден Потребител е получил Оторизация, Доставчикът може, по свое усмотрение, да попречи на този Потребител да получи достъп до Услугите Мотамо и/или да спре или прекрати Акаунта.

Един Потребител може да бъде свързан с няколко Клиенти или Доставчици и Акаунти. Блокирането на даден Потребител от един Акаунт или Работа няма да премахне Потребителя от Локалните уебсайтове и Уеб портала, ако той/тя е свързан/а с няколко Акаунта. Клиентът и всеки Потребител, свързан с даден Акаунт, трябва да предоставят на Доставчика вярна, точна, актуална и пълна информация за Клиента или Продавача, Потребителите и Акаунта и да я поддържат актуална.

5.2 Влизане в акаунта.

Клиентът или Продавачът създава потребителско име и парола („Данни за влизане“), които се използват за влизане в неговия Акаунт, освен ако Клиентът или Продавачът не използва функцията за единно влизане или друга услуга за влизане. Тези идентификатори за влизане не трябва да се използват от няколко лица. Ако Клиентът или Доставчикът е определил няколко Потребители, всеки Потребител трябва да създаде отделни Удостоверения за вход. Клиентът или Продавачът и всеки Потребител носят отговорност за запазване на поверителността на всички данни за вход, свързани с даден Акаунт. Клиентът или Доставчикът трябва незабавно да уведоми Доставчика за всяко разкриване, загуба или неоторизирано използване на каквито и да било Удостоверения за вход.

5.3 Деактивиране на профила.

Клиентът или Продавачът могат да прекратят настоящите условия, като прекратят сметката по всяко време, както е предвидено в раздел 17. Доставчикът трябва да изтрие окончателно Акаунта в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на прекратяването.

 1. ПЛАЩАНЕ

Следните разпоредби са приложими само ако закупите достъп до Услугите Мотамо директно от Доставчика. Ако закупите достъп до Услугите Мотамо чрез Продавач на Услуги Мотамо, условията за плащане са определени в споразумението с Вашия Продавач.

6.1 Оторизация на кредитна карта.

Партньорът на Доставчика за обработка на плащанията, посочен в списъка на процесорите, може да поиска предварителна оторизация на сметката на кредитната карта на Клиента преди покупката на Услугите Мотамо, за да провери дали кредитната карта е валидна и дали разполага с необходимите средства или кредит за покриване на покупката. Вие упълномощавате тази сметка на кредитна карта да плати всички суми, описани в настоящия документ, и упълномощавате Доставчика да начисли всички суми, описани в настоящите Условия, към тази сметка на кредитна карта. Вие се съгласявате да предоставите на Доставчика актуализирана информация относно сметката си за кредитна карта при поискване от страна на Доставчика и всеки път, когато предоставената по-рано информация вече не е валидна.

6.2 Електронна фактура.

В случай че Клиентът извършва плащане въз основа на Поръчката за продажба на Мотамо чрез банков превод, ще бъде издадена електронна фактура за плащане. Електронните фактури са налични в базата данни на Мотамо и се изпращат на Клиента по електронен път на посочената от него електронна поща. Клиентът трябва да плати фактурата до датата на падежа, посочена във фактурата.

 1. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

7.1 Качване на данни за клиенти в локални уебсайтове и уеб портал.

Ако Клиентът качва Данни на Клиента на Локалните уебсайтове и Уеб портала, тези Данни на Клиента и всяка обработка на такива Данни на Клиента трябва да са в съответствие с настоящите Условия и приложимото законодателство. С качването на Данни за клиента на Локалните уебсайтове и Уеб портала и/или използването на Услугите Мотамо, Клиентът декларира, че притежава всички необходими законни права, собственост и интерес върху и към Данните за клиента, независимо дали са публикувани и/или качени от Клиента или с разрешението на Клиента, или са направени достъпни на или чрез Услугите Мотамо от Доставчика. С качването на Данните на Клиента на Локалните уебсайтове и Уеб портала Клиентът упълномощава Доставчика да обработва Данните на Клиента.

Клиентът е отговорен да гарантира, че:

 • Клиентът и който и да е от Потребителите, свързани с Профила, не създават, не предават, не показват и не предоставят по друг начин Данни на Клиента, които нарушават съдържанието на настоящите Условия, правата на Доставчика или са вредни (например вируси, червеи, зловреден софтуер и други разрушителни кодове), обидни, заплашителни, оскърбителни, притеснителни, мъчителни, клеветнически, вулгарни, неприлични, нарушаващи личния живот на други лица, омразни или незаконни по друг начин;
 • и Клиентът или Продавачът и всички Потребители, свързани с Профила, имат необходимите права да използват Данните на Клиента, включително да ги въвеждат в Локалните уебсайтове и Уеб портала и да ги обработват чрез Профила.
 • Акаунтът или Данните на клиента не се използват за незаконни или неправомерни дейности.

7.2 Без гаранция за точност.

Доставчикът не гарантира точността на информацията, съдържаща се в Данните на клиента, и силно препоръчва да обмисляте внимателно какво предавате, изпращате или публикувате във или чрез Услугите Мотамо. Вие разбирате, че цялата информация, съдържаща се в Данните на клиента, е отговорност единствено на лицето, от което тези Данни на клиента произхождат.

Това означава, че Клиентът, а не Доставчикът, е изцяло отговорен за всички Данни на Клиента, които са качени, публикувани, предадени или по друг начин направени достъпни чрез Услугите Мотамо, както и за всички действия, предприети от Доставчиците или други Клиенти или Потребители или трети страни в резултат на такива Данни на Клиента.

Доставчикът няма задължения да следи използването или да гарантира, че Данните на клиента не нарушават правата на интелектуална собственост на други Клиенти, Потребители или трети страни. Клиентът или Потребителят (в зависимост от случая) носи пълната отговорност за осигуряването на всички необходими права върху Данните на клиента.

7.3 Незаконни данни за клиенти.

Доставчикът не е длъжен да извършва предварителна проверка, мониторинг или филтриране на данните на Клиента или действията по обработката им от страна на Клиента, за да открие какъвто и да е незаконен характер в тях. Въпреки това, ако такива незаконни Данни на Клиента или действия по тяхната незаконна обработка бъдат открити или доведени до знанието на Доставчика, или ако има основание да се смята, че определени Данни на Клиента са незаконни, Доставчикът има право да:

 • да уведоми Клиента за такива незаконни Данни на Клиента;
 • да изиска от Клиента да приведе незаконните данни на Клиента в съответствие с настоящите Условия и приложимото законодателство;
 • временно или постоянно да премахне незаконните Данни на клиента от Уебсайта или Акаунта, да ограничи достъпа до тях, да ги спре или изтрие.

Ако на Доставчика бъдат представени убедителни доказателства, че данните на клиента не са незаконни, Доставчикът може по свое усмотрение да възстанови тези данни на клиента, които са били премахнати от акаунта или достъпът до които е бил ограничен. Освен това, в случай че Доставчикът счита по свое усмотрение, че Данните на клиента нарушават приложимите закони, правила или разпоредби или настоящите Условия, Доставчикът може (но няма задължение) да премахне такива Данни на клиента по всяко време със или без предизвестие.

Мотамо ОЮ в качеството си на обработващ лични данни ще съдейства на Клиента или Продавача в качеството си на администратор на лични данни при изпълнението на задълженията на Клиента или Продавача съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, като предоставя достъп на субектите на данни и им позволява да упражняват правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

7.4 Задължително оповестяване.

Доставчикът може да разкрие поверителната информация на Клиента или Продавачите до степента, до която е принуден от закона да го направи. В такъв случай Доставчикът ще положи разумни търговски усилия, за да предостави на Клиента или Продавача предварително уведомление за принудителното разкриване (доколкото това е позволено от закона), а Клиентът или Продавачът ще предостави разумно съдействие за своя сметка, ако Клиентът или Продавачът желае да оспори разкриването. Ако Доставчикът е принуден по закон да разкрие поверителна информация на Клиента или Продавачите като част от гражданско производство, по което Доставчикът е страна, и Клиентът или Продавачът не оспорва разкриването, Клиентът или Продавачът ще възстанови на Доставчика разумните разходи за съставяне и осигуряване на сигурен достъп до тази поверителна информация.

 1. УСЛУГИ

8.1 Използване на услугите на Мотамо.

При спазване на настоящите Условия и заплащане на приложимите разходи за услугата, Доставчикът предоставя на Клиента и/или Продавача и техните упълномощени потребители неизключителен, непрехвърляем и непубликуем лиценз за използване на Услугите Мотамо за:

 • Събиране, съхраняване и организиране на данни за клиенти, като например добавяне на нов език и друг вид ресурси за локализация, създаване на задачи и добавяне на работни процеси в тези задачи, генериране на отчети въз основа на данни за клиенти, покана за участие на доставчици в задачи и наблюдение на напредъка на всяка задача, добавяне или изтегляне на файлове;
 • организиране на комуникация чрез коментари и дискусии;
 • добавяне на нови Потребители и предоставяне на Оторизации, възлагане на Дейности на конкретен Потребител;
 • да променяте и изтривате данни за клиенти;
 • да персонализирате стандартните функции на Услугите Мотамо, за да отговарят на конкретните нужди на Клиента;
 • да получава разумна помощ и насоки от Доставчика във връзка с използването на Услугите Мотамо.

8.2 Клиентска и техническа поддръжка.

Доставчикът предоставя разумна клиентска и техническа поддръжка на Клиента и неговия упълномощен потребител по разумно искане на Клиента. Доставчикът отговаря на запитвания за поддръжка от страна на Клиента, като използва посочените по-долу контакти във възможно най-кратък срок.

Контактите за всички запитвания за поддръжка са следните: приложението за чат на Уебстраницата или електронната поща: support@mota-mo.com. Независимо от горното, ако сте закупили достъп до Услугите Мотамо от Продавач, първата линия за клиентска или техническа поддръжка ще бъде предоставена от Продавача, а не от Доставчика.

8.3 Промени в дадена услуга.

Доставчикът си запазва правото да променя Услугите Мотамо или която и да е част или елемент от тях от време на време без предварително уведомление, включително, без ограничение:

 • ребрандиране на Услугите Мотамо по свое усмотрение;
 • прекратяване на предоставянето или преустановяване на разработването на определена Услуга Мотамо или на част или елемент от Локалните уебсайтове и Уеб портала временно или постоянно;
 • предприемане на действия, необходими за запазване на правата на Доставчика, при всяко използване на Услугите Мотамо, което може да бъде разумно изтълкувано като нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика, разпространение на интернет вируси, червеи, троянски коне, зловреден софтуер и други разрушителни дейности или незаконна дейност.

Когато е приложимо, Клиентът може да бъде уведомен за такива промени при влизане в Профила. Промените, включително промените в приложимите тарифи за Услугите Мотамо, ще влязат в сила тридесет (30) дни преди датата на влизане в сила на такава промяна.

Ако Клиентът не приеме промяната, той трябва да уведоми Доставчика или Търговския посредник (ако Клиентът е закупил достъп до Услугите Мотамо от Търговски посредник) преди датата на влизане в сила на промяната и настоящите Условия ще бъдат прекратени на датата на влизане в сила на промяната. Продължаването на използването на Услугите Мотамо или на която и да е част или елемент от тях от страна на Клиента след датата на влизане в сила на изменението означава, че той е съгласен с измененията.

Доставчикът не носи отговорност пред Клиента или пред трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Мотамо услугите или на която и да е част или елемент от тях.

8.4. Забавяне на доставката на работа

а. В случай че доставката на дадена работа се забави от Доставчика с повече от 1/3 от общото време, договорено за нейното изпълнение, Клиентът има право да получи обезщетение в размер до 100% от общата дължима сума.

б. В случай че доставката на задачата е забавена от Доставчика с повече от 1/3 от общото договорено време за изпълнението ѝ, Доставчикът има право да получи обезщетение в размер до 100% от общата дължима сума.

8.5. Анулиране на текущи задачи

а. В случай че текущите задачи бъдат отменени от Клиента, Клиентът е длъжен да заплати използваното време или извършената работа към момента на изпращане на писмената отмяна по електронна поща или по други канали на всеки местен уебсайт или уеб портал плюс 1/2 от дължимата сума за неизползваното време или останалата работа, както са описани в първоначалната поръчка за работа (поръчка за продажба).

б. В случай че текущите Услуги или Работни места бъдат отменени от Продавача, той няма право на никакво възнаграждение, освен ако между Доставчика и Продавача не е договорено друго (напр. непреодолима сила, заболяване).

8.6 Оплаквания

В случай на подаване на жалба относно работата, тя трябва да бъде подадена в писмен вид не по-късно от 7 дни от предаването на готовата работа, придружена от писмена мотивация.

В случай че този срок изтече, страните приемат, че работата е приета в нейната цялост и без възражения.

Когато рекламацията не е приета от Доставчика, страните се съгласяват да назначат независим експерт, който да провери основателността на рекламацията. Страните се съгласяват да приемат оценката на независимия експерт и да действат в съответствие с нея при последващите си действия за компенсиране или възстановяване на части от вече платените суми по поръчката, по която е изпратена жалбата.

ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

За целите на член 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 настоящите условия представляват договор за обработване на данни между Клиента в качеството му на администратор на данни и Доставчика в качеството му на обработващ данни. С настоящото Клиентът възлага на Доставчика да обработва данните, както е описано в настоящите Условия.

9.1 Предмет и естество на обработката.

Доставчикът предоставя локалните уебсайтове и уеб портала, където Клиентът, в качеството си на администратор на данни, може да събира, съхранява и организира личните данни на субектите на данни, определени от Клиента. Локалните уебсайтове и уеб порталът са проектирани да работят като инструмент за управление на локализацията, но доколкото това не е регламентирано в настоящите условия, Клиентът решава как да използва локалните уебсайтове и уеб портала.

9.2 Продължителност.

Доставчикът ще обработва данни от името на Клиента до прекратяването на Услугите Мотамо в съответствие с настоящите Условия. След прекратяването Мотамо ще съхранява данните на Клиента за период от шест месеца, в случай че Клиентът пожелае да отвори отново Акаунта, за да възобнови използването на Услугите Мотамо или да експортира данни на Клиента, освен ако Клиентът не е дал други инструкции. Доставчикът изтрива или връща всички лични данни на администратора след приключване на предоставянето на услугите, свързани с обработката, и изтрива съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или на държава членка не изисква съхраняването на личните данни.

9.3 Права и задължения на страните.

Правата и задълженията на Клиента по отношение на Данните на Клиента са предвидени в раздели 4 до 10 от настоящите Условия. Доставчикът гарантира, че лицата, упълномощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени да спазват съответната законова конфиденциалност. Доставчикът предприема всички необходими мерки съгласно член 32 от Регламент (ЕС) 2016/679. Доставчикът се задължава да предоставя на администратора цялата информация, необходима за доказване на спазването на задълженията му, както и да позволява и да допринася за одити, включително проверки, провеждани или възложени от Клиента като администратор на данни.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ

10.1 Забранени дейности.

Клиентът и упълномощените от него Потребители могат да използват Услугите Мотамо и всяка част от техните елементи само в рамките на обхвата, със средствата и за целите, посочени в настоящите Условия и приложимото законодателство. Като пример, нито Клиентът, нито който и да е Потребител може да:

 • да използвате Услугите Мотамо или която и да е част или елемент от тях за извършване на престъпление, нарушаване на приложимото законодателство или да подмамвате или каните други лица да извършват такива незаконни действия;
 • в случай на предоставяне на комплексни софтуерни услуги, да копирате, дублирате, разпространявате, променяте, адаптирате, хаквате, създавате производни произведения, извършвате обратно инженерство или декомпилирате Услугите Мотамо или която и да е част или елемент от тях, или се опитвате да извлечете изходния им код, освен ако (i) това е изрично разрешено съгласно приложимото право и (ii) доколкото на Доставчика не е разрешено от това приложимо право да изключи или ограничи горните права;
 • да използва Услугите Мотамо или каквато и да е част или елемент от тях, освен ако не се е съгласил с настоящите Условия.
 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Доставчикът се отнася много сериозно към неприкосновеността на личния живот на своите Клиенти и Потребители. Политиката за поверителност на Доставчика е включена в настоящите Условия чрез препратка. Моля, прочетете внимателно Политиката за поверителност, тъй като тя урежда събирането, използването и разкриването на лична информация на Клиента или Потребителя от страна на Доставчика

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1 Права на интелектуална собственост на Мотамо в Услугите на Мотамо.

Услугите Мотамо, Материалите Мотамо, търговските наименования и търговските марки Мотамо, както и всички части или елементи от тях са единствено и само собственост и се управляват от Доставчика и неговите доставчици и хостинг партньори от трети страни. Материалите на Мотамо са защитени от законите за авторското право, патентите, търговските тайни и търговските марки, международните конвенции и договори, както и всички други съответни закони за интелектуална собственост и права на собственост.

Доставчикът, неговите филиали и лицензодатели запазват всички права, титли и интереси върху такива Мотамо услуги, Мотамо материали, Мотамо търговски наименования и търговски марки, както и всякакви части или елементи. Използването от Ваша страна на Услугите Мотамо и Материалите Мотамо, както и на всякакви части или елементи, не Ви предоставя никакви права на собственост или права на интелектуална собственост върху тях.

Всяко търговско или промоционално разпространение, публикуване или използване на Мотамо материалите е строго забранено, освен ако не сте получили изрично предварително писмено разрешение от Доставчика или от притежателя на приложимите по друг начин права. Доставчикът си запазва всички права върху Услугите на Мотамо, Материалите на Мотамо и търговските наименования и търговските марки на Мотамо, които не са изрично предоставени в Условията.

12.2 Съдържание, притежавано от Мотамо.

При спазване на настоящите условия Доставчикът предоставя на Клиента и неговите упълномощени потребители неизключителен, непрехвърляем, непубликуем лиценз за изтегляне на едно копие на всяка част от Съдържанието единствено за лична употреба с нетърговска цел, ако запазите всички забележки за авторски права и собственост, които се съдържат в такава част от Съдържанието.

Вие изрично потвърждавате, че не придобивате никакви права на собственост чрез изтеглянето на материали, защитени с авторски права, от или чрез Локалните уебсайтове и Уебпортала или Услугите на Мотамо.

Нямате право да копирате, разпространявате или публикувате каквото и да е Съдържание или каквато и да е информация, получена или извлечена от него, освен както е разрешено във или чрез Услугите на Мотамо или както е разрешено по друг начин от приложимото законодателство.

12.3 Данни на Клиента.

 1. Доставчикът може да използва данните на клиента в обобщен или анонимизиран формат за изследователски, образователни и други подобни цели. Доставчикът няма право да използва или показва по друг начин Данни за клиента без писменото съгласие на Клиента. Доставчикът зачита Вашето право на изключителна собственост върху Данните на клиента. Освен ако не е изрично разрешено от Вас, Вашето използване на Услугите Мотамо не дава на Доставчика лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване или разпространение на Данните на клиента, създадени от Вас или съхранени във Вашия Акаунт, за търговски, маркетингови или други подобни цели на Доставчика. Клиентът изрично предоставя на Доставчика правото да използва и анализира обобщени данни за системната активност, свързани с използването на Услугите Мотамо от Клиента и неговите Потребители, за целите на оптимизиране, подобряване или усъвършенстване на начина на функциониране на Услугите Мотамо, както и за създаване на нови функции и характеристики във връзка с Услугите Мотамо по преценка на Доставчика.
 2. Клиентът носи пълна отговорност за собствените си Данни за клиента и за последиците от публикуването или публикуването им във или чрез Услугите Мотамо. Във връзка с Данните на Клиента Клиентът потвърждава, декларира и гарантира, че: (i) Клиентът е собственик на своите Данни за клиента или има необходимите лицензи, права, съгласия и разрешения да използва и да упълномощи Доставчиците да показват или използват по друг начин Данните за клиента съгласно всички патенти, търговски марки, авторски права, търговски тайни или други права на собственост върху и за Вашите Данни за клиента по начин, съответстващ на предвидените функции на Услугите Мотамо и настоящите Условия, и за предоставяне на правата и лиценза, които са необходими за извършване на услугите по настоящите Условия, и (ii) Данните на Клиента, използването на тези Данни на Клиента от Доставчика или от всеки Мотамо лицензиант съгласно настоящите Условия и упражняването на лицензионните права от Доставчика или от всеки Мотамо лицензиант, които са необходими за извършване на услугите по настоящите Условия. Клиентът също така потвърждава, декларира и гарантира, че не прави и няма да прави: (а) не нарушава, не нарушава или неправомерно не присвоява права на трети лица, включително авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, морални права, права на личен живот, права на публичност или други права на интелектуална собственост или права на собственост; (б) не нарушава приложимите закони или разпоредби навсякъде по света; или (в) не изисква получаване на лиценз от Доставчика или заплащане на такси и/или лицензионни възнаграждения от Доставчика на трети лица за изпълнението на Услугите Мотамо, които Клиентът е избрал да бъдат изпълнени от Доставчика, или за упражняването на правата, предоставени в настоящите Условия, освен ако Клиентът и Доставчикът не се договорят за друго.
 3. Специални условия за Мотамо клиенти. (Само за Клиенти на Мотамо и техните съответни Потребители) Като част от приноса Ви към някоя Работа на Мотамо, съгласявайки се с тези условия, Вие признавате и се съгласявате, че Вашето име, потребителско име и имейл адрес ще станат вградени и част от работата и организацията, които могат да бъдат достъпни за администраторите на организацията. Вие разбирате, че премахването на тази информация би било недопустимо разрушително за Job и интересите на всички, които допринасят, използват и се възползват от него. Ето защо, с оглед на участието ви в някоя работа, вие разбирате, че запазването на вашето име, потребителско име и имейл адрес, както е описано по-горе, не изисква вашето съгласие и че правото на изтриване, както е посочено в член 17, параграф 1, буква б) от ОРЗД, не се прилага. Правното основание за законосъобразното обработване от наша страна на тези лични данни е член 6, параграф 1, буква е („обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от администратора“).

12.4 Обратна връзка.

Ако Клиент или Потребител предостави на Доставчика коментари, доклади за грешки, оспорване на стила или терминологията, обратна връзка или модификации за Услугите Мотамо („Обратна връзка“), Доставчикът има право да използва тази Обратна връзка по свое усмотрение, включително, но не само, да включи тези предложени промени в Услугите Мотамо.

С настоящото Клиентът или Потребителят (както е приложимо) предоставя на Доставчика безсрочен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз съгласно всички необходими права за включване, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, модифициране, адаптиране, изготвяне на производни произведения, публично показване, публично изпълнение, експлоатация и използване на Вашата Обратна връзка за всякакви цели.

Доставчикът има право да променя или премахва всяка Обратна връзка, предоставена в публичните зони на Уебсайта, ако по своя преценка сметне, че тя е вредна, обидна, заплашителна, оскърбителна, притеснителна, неправомерна, клеветническа, вулгарна, неприлична, навлизаща в личния живот на други лица, омразна или по друг начин незаконна.

 1. САЙТОВЕ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите на Мотамо могат да включват връзки към други уебсайтове или услуги („Свързани сайтове“) единствено за удобство на Клиентите. Освен ако не е посочено изрично и ясно друго, Доставчикът не одобрява такива Свързани сайтове или информацията, материалите, продуктите или услугите, съдържащи се в или достъпни чрез Свързаните сайтове. Освен това Доставчикът не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на информацията, материалите, продуктите или услугите, които се съдържат на или са достъпни чрез Свързани сайтове.

ДОСТЪПЪТ ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА, МАТЕРИАЛИТЕ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТЯХ, Е ЕДИНСТВЕНО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

Всяко съдържание, посочено като предоставено на общността, е предоставено от трети страни и не е разработено или поддържано от Мотамо. Като използвате какъвто и да е код или библиотеки, предоставени от общността, във вашата софтуерна разработка, вие потвърждавате и се съгласявате, че Мотамо по никакъв начин не носи отговорност за работата или щетите, причинени от такъв код или библиотека, предоставени от общността, в каквато и да е уеб разработка, локализация или друга работа.

 1. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ; КЛАУЗА ЗА ЛИПСА НА ГАРАНЦИЯ

ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ДРУГО ОТ ДОСТАВЧИКА, УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, МАТЕРИАЛИТЕ НА МОТАМО И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГИ ИЛИ ФУНКЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОСТАВЧИКЪТ И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ЗАКОНОВИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКА СПОСОБНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, КОРЕКТНОСТ, ТОЧНОСТ И НАДЕЖДНОСТ.

ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ДРУГО ОТ ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГИ С ДАННИ НА КЛИЕНТА ИЛИ ФУНКЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГИ С ДАННИ НА КЛИЕНТА ИЛИ ФУНКЦИИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГИ ПРЕДОСТАВЯ, НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ.

ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ДРУГО ОТ ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ И НЕ ПРАВЯТ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ УЕБСАЙТОВЕ И УЕБПОРТАЛА, Мотамо услугите, Мотамо материалите или каквито и да било свързани сайтове, по отношение на коректност, точност, надеждност или друго.

ЗАКОНИТЕ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ И ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ГОРНИТЕ ОТКАЗИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате от вреди Доставчика и неговите филиали, както и техните директори, служители, работници и агенти, от всякакви искове, загуби, щети, задължения, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването или неправилното използване на Услугите Мотамо, Мотамо материали, изявленията, направени пред Доставчика, неговите филиали и/или трети страни, нарушаването на настоящите Условия, нарушаването на правата на всяко друго физическо или юридическо лице или всяко нарушение на горепосочените изявления, гаранции и пактове.

Доставчикът си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, за който сте длъжни да обезщетите Доставчика, и вие се съгласявате да сътрудничите на тази защита по тези искове.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

16.1 Без отговорност:

The Supplier shall not be liable to the Customer or Vendor or User for any consequences resulting from:

 • всякакви промени в настоящите Условия, изчисленията и тарифите на Таксите, Услугите Мотамо, Материалите Мотамо или която и да е част или елемент от тях (включително, но не само, Сметката),
 • включително всяка грешка, постоянно или временно прекъсване, прекратяване, спиране или друг вид недостъпност на Услугите Мотамо или Материалите Мотамо;
 • изтриване, повреждане или невъзможност за съхраняване на Данни на клиента;
 • използване на Данни на Клиента от Клиента, Продавача или някой от Потребителите, свързани с Профила;
 • надграждане или понижаване на текущия План;
 • всяко разкриване, загуба или неоторизирано използване на данните за вход на Клиента или Продавача или всяко неоторизирано използване, дължащо се на неспазване на поверителността им от страна на Клиента или Продавача;
 • използване на Акаунта или Услугите Мотамо от страна на Клиента или Продавачите чрез браузъри, различни от приетите или поддържаните от Доставчика;
 • прилагането на каквито и да било средства за защита срещу Клиента или Продавача или упълномощените Потребители от страна на Доставчика, например ако Клиентът или Продавачът или Потребителят е извършил престъпление или е извършил нарушение на приложимото законодателство, като е използвал Услугите Мотамо или някоя тяхна част или елемент;
 • различията между технологиите и използваните за достъп Локални уебсайтове и уеб портали, например ако определени характеристики, функции, части или елементи на Услугите Мотамо са предназначени за използване на персонален компютър или лаптоп и не функционират на мобилни Локални уебсайтове и уеб портали или таблет;
 • прилагането от страна на Доставчика на средствата за правна защита, описани в настоящите Условия, дори ако разумните основания или правното основание за прилагането на тези средства за правна защита впоследствие се окажат неоснователни или невалидни.

В допълнение, Доставчикът и неговите филиали не носят отговорност пред Клиента или Продавача за каквито и да било претенции от страна на Потребител, лице, Организация или трети страни към Клиента или Продавача, произтичащи от неизпълнението от страна на Клиента или Продавача на:

 • да предостави на Доставчика точна информация за Клиента, Потребителите или Сметката;
 • да уведоми Доставчика за всички причини, поради които даден Потребител няма право да използва Сметката от името на Клиента или Продавача;
 • да предостави всички Продукти, които се е съгласил да предостави на такова лице или Организация (независимо дали това неизпълнение е резултат от небрежност на Доставчика, нарушение на настоящите Условия или друго);
 • да гарантира законосъобразността на данните на Клиента;
 • да получи необходимите права за използване на Данните на клиента; или
 • да спазва някое от ограниченията, описани в настоящите Условия.

16.2 Ограничаване на отговорността.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА МОТАМО И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА ОБЩАТА СУМА, ПЛАТЕНА ОТ КЛИЕНТА ПО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ НА МОТАМО, КОИТО ПОРАЖДАТ ОТГОВОРНОСТТА, ПРЕЗ ШЕСТТЕ МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩИ ПЪРВИЯ ИНЦИДЕНТ, ОТ КОЙТО Е ВЪЗНИКНАЛА ОТГОВОРНОСТТА. ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИСКЪТ Е ПО ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, НО НЯМА ДА ОГРАНИЧАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТА ЗА ПЛАЩАНЕ СЪГЛАСНО РАЗДЕЛА „ПЛАЩАНЕ“ ПО-ГОРЕ.

16.3 Изключване на последващи и свързани щети.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ИЛИ НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРИХОДИ, ДОБРА РЕПУТАЦИЯ ИЛИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПОКРИВАЩИ, ПРЕКЪСВАЩИ ДЕЙНОСТТА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДЕЙСТВИЕТО Е ПО ДОГОВОР ИЛИ ДЕЛИКТ И НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, ДОРИ АКО СТРАНАТА ИЛИ НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ АКО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА СТРАНАТА ИЛИ НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ ПО ДРУГ НАЧИН НЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. ГОРНИЯТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА, ДОКОЛКОТО Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

17.1 За улеснение.

Настоящите условия могат да бъдат прекратени за удобство с писмено уведомление до другата страна, както е посочено в раздел „Уведомление“ по-долу:

 • от Клиента по всяко време чрез закриване на Сметката или ако Клиентът плаща за Услугата с PayPal сметка, или ако Клиентът плаща за Услугата чрез Посредник, по начин, договорен между Клиента и Посредника;
 • от Продавача, по всяко време чрез закриване на Сметката;
 • от Доставчика при решение да прекрати предоставянето на Мотамо услуги и да закрие Локалните уебсайтове и Уеб портала; или
 • незабавно от която и да е от заинтересованите страни, ако е започнато производство по ликвидация или несъстоятелност на другата страна или е сключено споразумение на основата на преговори с кредиторите на другата страна, или е направено прехвърляне от името на другата страна в полза на кредиторите.

17.2 Поради причина.

Настоящите условия могат да бъдат прекратени поради неизпълнение на задълженията с писмено уведомление до другата страна, както е посочено в раздел „Уведомление“ по-долу:

 • от която и да е от засегнатите страни в случай на нарушение на настоящите условия от другата страна, ако нарушението не е било отстранено в рамките на 30 дни от получаването на уведомление от страната, която не е извършила нарушението; или
 • незабавно от която и да е от страните, ако другата страна наруши задълженията си, както е приложимо съгласно раздел 12 „Права върху интелектуална собственост“ и раздел 15 „Обезщетение“ от настоящите условия.
 • незабавно от страна на Доставчика, по негова преценка, в случай на съществено нарушение на настоящите Условия или за предотвратяване на незаконна или неправомерна дейност или използване.

17.3 Последици от прекратяването.

При прекратяване на настоящите Условия Доставчикът деактивира и изтрива окончателно Профила в рамките на шест месеца от датата на прекратяване на настоящите Условия. Ако Клиентът изрично е поискал по-ранно изтриване на Профила, Доставчикът изпълнява това искане в рамките на един месец от получаването му.

Клиентът е длъжен да:

 • да спрете да използвате и да предотвратите по-нататъшното използване на Услугите на Мотамо, включително, без ограничение, Локалните уебсайтове и Уеб портала;
 • да плати всички суми, дължими на Доставчика съгласно настоящите Условия; и
 • да погаси всички задължения, поети от Клиента съгласно настоящите Условия преди тяхното прекратяване; и

Доставчикът трябва:

 • да спре да използва и да предотврати по-нататъшното използване на Услугите Мотамо, включително, без ограничение, Локалните уебсайтове и Уеб портала;

Следните разпоредби остават в сила и след прекратяването на настоящите Условия: Раздели 1, 7.4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19.

17.4 Правни средства.

Ако Доставчикът прекрати настоящите Условия в резултат на неизпълнено нарушение от страна на Клиент, Продавач или Потребител, Доставчикът има право да използва същите или подобни средства за защита срещу всички други лица, които използват Услугите Мотамо в противоречие с настоящите Условия. Независимо от горното, Доставчикът може да приложи и всички други средства за правна защита, с които разполага съгласно приложимото законодателство. При прилагане на каквито и да било средства за правна защита Клиентът или Продавачът, или Потребителят може да загуби достъп или да претърпи загуба на определени характеристики, функции, части или елементи на Услугите Мотамо.

Ако Доставчикът има основателни причини да смята, че използването на Услугите Мотамо от страна на Клиента или Продавачите, или Потребителя, включително на Акаунта, може да навреди на трети лица, Доставчикът има право да предприеме адекватни мерки под свой контрол, за да предотврати, спре и отстрани вредата, когато това е възможно, с цел да защити тези трети лица.

 1. С КОГО СКЛЮЧВАТЕ ДОГОВОР

18.1 Общи.

С приемането на настоящите условия Клиентът или Продавачът сключва договор с Доставчика Мотамо OÜ, регистриран на адрес ………………… …………………….., ……………………, …………………………, Република Естония.

18.2 Приложимо право и юрисдикция.

Настоящото споразумение се урежда от материалното право на Република Естония и се тълкува и прилага в съответствие с него.

В случай на спор, разногласие или претенция, произтичащи от или във връзка с настоящите условия, включително, но не само, относно тяхното формиране, валидност, нарушаване или прекратяване, страните ще се опитат да решат въпроса по взаимно съгласие чрез взаимни преговори. В случай че не може да бъде постигнато взаимно приемливо решение в разумен срок, всяка от страните ще има право да използва всички налични средства за защита, включително правни средства за защита, при спазване на условията, посочени по-долу.

Независимо от горепосоченото и при спазване на условията, посочени по-долу, всяка от страните може да поиска съдебно разпореждане по отношение на всеки спорен въпрос, доколкото това е възможно съгласно приложимото право. Ако не е възможно уреждане на спора по взаимно съгласие между страните, спорът се решава окончателно в съда или чрез арбитраж, както е посочено в настоящия документ, при спазване на сроковете и условията, изложени по-долу.

Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки (Виенска конвенция от 1980 г.) не се прилага към настоящите условия. Всички въпроси, свързани с настоящите Условия, които не са изрично или косвено уредени от разпоредбите, съдържащи се в настоящите Условия, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Естония, без да се прилагат каквито и да било принципи на стълкновение на закони. Съдът с изключителна компетентност е съдът на ………….. Област Естония.

Страните се съгласяват, че ще завеждат всякакви спорове срещу другата страна в съответното си индивидуално качество, а не като ищец или член на група в предполагаемо групово, представително производство или като сдружение. Освен това всяка от нас се съгласява, че споровете ще се решават само на индивидуална основа, а не в групово, консолидирано или представително производство. Арбитърът няма правомощия да променя тези разпоредби.

Ако някоя част от тази разпоредба бъде обявена за неприложима, тогава останалата част от тази разпоредба остава в пълна сила и се тълкува и прилага така, сякаш частта, обявена за неприложима, не се съдържа в нея.

Използването на Услугите на Мотамо не е разрешено в юрисдикция, която не прилага всички разпоредби на тези Условия, включително, но не само, този раздел.

Независимо от горното, Вие и Доставчиците се съгласявате, че нищо в настоящия документ няма да се счита за отказ, изключване или друго ограничаване на правото на която и да е от страните (i) да предприеме действия за принудително изпълнение чрез приложимите федерални, щатски или локални агенции, когато такива действия са възможни, (ii) да поиска съдебно разпореждане в съда или (iii) да подаде иск в съда за разглеждане на претенции за нарушение на интелектуалната собственост.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

19.1 Отношения между страните.

Страните ще действат единствено като независими изпълнители. Настоящите условия не могат да се тълкуват като създаващи представителство, партньорство, съвместно предприятие, фидуциарно задължение или каквато и да е друга форма на правно сдружение между Клиента или Продавача и Доставчика Клиентът и Продавачът съвместно няма да заявяват обратното, независимо дали изрично, по подразбиране, привидно или по друг начин. Настоящите условия не са в полза на трети лица.

19.2 Разделение.

Ако някое от условията, сроковете или разпоредбите на настоящите Условия бъде обявено за невалидно, неприложимо или незаконно изцяло или частично по някаква причина, тази разпоредба се прилага в максимално допустимата степен, за да се изпълни намерението на страните. Това не засяга валидността и приложимостта на останалите условия, разпоредби или части от тях.

19.3 Цялостно споразумение.

Настоящите условия представляват цялостното споразумение между Клиента или Продавача и Доставчика относно използването на Услугите Мотамо от Клиента или Продавача и заместват всички предишни и едновременни споразумения, предложения или изявления, писмени или устни, относно предмета на споразумението. Освен ако в настоящия документ не е предвидено друго, никакви изменения, допълнения или откази от която и да е разпоредба на настоящите Условия няма да бъдат ефективни, освен ако не са в писмена форма и не са подписани от страната, срещу която се предявява изменението, допълнението или отказът.

19.4 Възлагане.

Клиентът или Продавачът не може, пряко или непряко, изцяло или частично, по силата на закона или по друг начин, да преотстъпва или прехвърля тези Условия или да делегира някое от своите права и/или задължения по тези Условия без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Всеки опит за възлагане, прехвърляне или делегиране без такова предварително писмено съгласие ще бъде недействителен и неприложим.

Независимо от горното, Клиентът или Доставчикът, или техните разрешени последователни правоприемници или приобретатели, могат да възлагат или прехвърлят настоящите Условия или да делегират каквито и да било права или задължения по тях без съгласието на Доставчика: (2) във връзка със сливане, реорганизация, прехвърляне, продажба на активи или продуктови линии или промяна на контрола или собствеността на Клиента или Продавача, или на неговите разрешени последователни правоприемници или правоприемници.

19.5 Без отказ от права.

Неуспехът на която и да е от страните да упражни или приложи някоя от разпоредбите или някое от правата си съгласно настоящите Условия не се счита за отказ от бъдещо прилагане на тази или друга разпоредба или право.

19.6 Уведомления.

Освен ако в настоящите Условия не е посочено друго, всички уведомления, свързани с настоящите Условия, ще бъдат в писмена форма и ще влязат в сила след (а) лична доставка, (б) втория работен ден след изпращането по пощата или (в), с изключение на уведомленията за прекратяване или подлежащ на обезщетяване иск („Правни уведомления“), които трябва ясно да бъдат идентифицирани като Правни уведомления, в деня на изпращане по електронна поща. Известията, свързани с фактуриране, ще бъдат адресирани до съответния контакт за фактуриране, посочен от Вас. Всички други известия до Вас ще бъдат адресирани до съответния системен администратор на Услугите, посочен от Вас.

 

Екипът на Мотамо